Magyar English
ÁLLATTARTÓ TELEPEK FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA C. (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TERVEZETE
2024. június 19, szerda

ALternconsult PigLED fiaztatóJó hír!!! Társadalmi egyeztetés alatt van az állattartó telepek fejlesztésének támogatása c. pályázat!

KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24

Támogatás értéke

min. 200 millió Ft – max. 5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatás

Pályázat benyújtásának teljes időszaka

2024. július 30. - 2025.március 17.

1.értékelési szakasz
2024. június 30. - 2024. augusztus 12.

Támogatás célja

- Állattartáshoz kapcsolódó termelő tevékenységet szolgáló épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.
- Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.
- Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.
- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Tervezett keretösszeg 150 Mrd Ft az alábbi célterületi bontásban:

- I. célterület (Állattartó telepek általános korszerűsítése): 109,48 Mrd Ft.
- II. célterület (Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások): 29,12 Mrd Ft.
- III. célterület (Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében): 8,36 Mrd Ft.
-IV. célterület (Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorítását célzó beruházások): 3,04 Mrd Ft.

III. célterület maximum 500 millió Ft és a IV. célterület esetén 30 millió Ft igényelhető támogatás korlátozással.

Támogatás maximális mértéke

I.célterület esetén az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a
II.célterület 1) pontja esetén az alaptámogatás az összes elszámolható költség 50%-a
II.célterület 2) pontja esetén az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a
III.célterület esetén az alaptámogatás az összes elszámolható költség 80%-a
IV.célterület esetén az alaptámogatás az összes elszámolható költség 70%-a

 

Kedvezményezettek köre, támogatható tevékenységek

Mezőgazdasági termelők

a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést.

b) árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott
Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében - amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik - a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

- Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetek (termelői csoport és termelői szervezet, illetve termelői integrációs szervezet)

- Állami elismeréssel rendelkező együttműködések

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.

Engedély, - vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez
- az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentum,

- a hatósághoz benyújtott – a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentáció kötelezően csatolandóak, nem hiány pótolható jogosultsági kritériumok!  

Önállóan támogatható tevékenységek

I. célterület: Állattartó telepek általános korszerűsítése (beleértve új állattartó telepek létesítését is)

A. Baromfitartó telepek korszerűsítése - Baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk)

B. Sertéstartó telepek korszerűsítése - Sertésfélék (házi sertés, vaddisznó)

C. Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése -

D. Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése

E. Egyéb állattartó telepek korszerűsítése - Lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartásához

1. Építéssel járó állattartási technológia kialakítása

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (pl: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, hídmérleg létesítése, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése. (pl.:istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása, energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó korszerűsítések, felújítások).

2. Építéssel nem járó, egyéb állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

II. célterület: Állattartó telepek fejlesztését szolgáló zöld beruházások (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó zöld beruházások megvalósítását is) - Valamennyi, az I. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

1.Az állattartó gazdaságokban az energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
Legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.

Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, melyek jellegükből adódóan az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozását szolgálják:

a) Meglévő épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése. (pl. szigetelés, nyílászárócsere).
b) Meglévő épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
c) Meglévő világítási rendszerek korszerűsítése.
d) Meglévő beépített, vagy szereléssel járó technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések,

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból:

a) napkollektorok alkalmazása,
b) napelemes rendszer kialakítása (beleértve a kapcsolódó energiatároló berendezést is),
c) biomassza alapú rendszerek telepítése,
d) hőszivattyús rendszerek telepítése,
e) geotermikus energia használatához kapcsolódó technológia kialakítása,
f) anaerob lebontásra (biogáz termelésre) alapuló rendszerek kialakítása,
g) szélenergia felhasználásához kapcsolódó technológia kialakítása

III. célterület: Állattartó telepek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is) - Valamennyi, az I. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

Olyan tevékenységek megvalósítása a cél, melyek által csökken az ammónia és/vagy az ÜHG gázok kibocsátása, javul a levegő minősége, valamint a felszíni és felszínalatti vizek terhelése.

a) Ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések (pl.: meglévő trágyatárolók fedése, új, az állattartó telep kapacitásának megfelelő méretű fedett trágyatárolók építése, padozat kialakítása, tetőszigetelés, istállón belüli építéssel járó korszerűsítések megvalósítása)
Trágyatároló kialakítása kizárólag fedett kivitelben és csak új állattartó telep létesítése kapcsán (= zöldmezős - újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli - beruházás esetén), illetve nem működő állattartó telep (=a támogatási kérelem benyújtásának napját megelőző 5 éves időszakban a művelettel érintett állattartó telepen nem folyt állattartó tevékenység) termelésbe történő bevonását célzó művelet esetén támogatott!
b) Új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat. (pl.: légmosó berendezések, csepegésmentes itató, hígtrágya injektáló, trágyakihúzó, trágyakihordó berendezések beszerzése)

IV. célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával (beleértve új állattartó telepek létesítéséhez kapcsolódó beruházások megvalósítását is)

1. Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása - Valamennyi, az I. célterület esetében felsorolt állatfajok tartásához kapcsolódóan.

a) Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek.
b) Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése

2. Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából:

Karámok építése vagy átépítése a sertések mozgási szabadságának növelése, illetve nagyobb férőhely biztosítása érdekében, az alábbi megoldások valamelyikével:

a) A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletben, valamint a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló a Tanács 2008/120/EK irányelvében (2008. december 18. ) előírthoz képest legalább 20%-kal nagyobb férőhely biztosítása.

b) A 2008/120/EK irányelvben szereplő értékhez képest legalább 15%-kal nagyobb férőhely biztosítása az alábbi kötelezettségvállalások legalább egyikével együtt: - többlet szalma biztosítása, - levegőminőség és hőmérséklet szabályozására alkalmas készülék kiépítése, - a takarmány összetételének és az ellátásának módjában változtatás, - egészségi állapot monitorozása, - részben tömör padlózat biztosítása.

A művelet végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A támogatási okirat véglegessé válásától számított legfeljebb 36 hónap.

Előleg lehívás és elszámolás
A támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg 25 százalékáig, de legfeljebb 500 millió Ft-ig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet.

Egyszeri elszámolásra van lehetőség.
A kedvezményezett legalább egy, legfeljebb négy kifizetési kérelmet és egy záró kifizetési kérelmet nyújthat be.

Forrás:
https://kap.mnvh.eu/news/2024-04-12/133138/tarsadalmi-egyeztetesen-az-allattarto-telepek-fejlesztesenek-tamogatasa-cimu

A fenti rövid kivonattal Partnereink munkáját szeretnénk segíteni. Bármely továbbifelmerülő kérdés esetén kérjük lépjen velünk kapcsolatba.

Vissza a hírekhez

Technológiai partnereink

Altherm
Swedsteel
Hogslat
RCY
Wiefferink